POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy serwis internetowy pod adresem https://latwepakowanie.com (dalej: Serwis) prowadzony jest przez Sommerzbi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Wonna 2, 60-592 Poznań, nr KRS 0000462568, nr NIP 7831699756, nr REGON 302429577 (dalej: Administrator).

2. Administrator chroni prywatność każdej osoby, która korzysta z Serwisu (dalej: Użytkownik).

3. Użytkownik może korzystać z Serwisu poprzez jego przeglądanie, bez konieczności rejestrowania lub logowania, w tym w szczególności bez konieczności korzystania ze sklepu internetowego Administratora stanowiącego część Serwisu. W przypadku skorzystania ze sklepu internetowego Administratora, dodatkowo znajdują zastosowanie postanowienia regulaminu tego sklepu (https://latwepakowanie.com/regulamin/).

DANE OSOBOWE

4. W przypadku skorzystania ze sklepu internetowego Administratora, szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte zostały w regulaminie tego sklepu, zgodnie z pkt. 3 powyżej.

5. W przypadku korzystania z Serwisu wyłącznie poprzez jego przeglądanie, bez rejestrowania lub logowania, w tym w szczególności bez korzystania ze sklepu internetowego Administratora, szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte zostały w niniejszej Polityce Prywatności poniżej.

6. Użytkownik może w związku z korzystaniem z Serwisu podać Administratorowi swoje dane osobowe między innymi w drodze wypełnienia formularza kontaktowego i zgodnie z informacjami zawartymi w tym formularzu, w szczególności zgodnie z ewentualnymi oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych.

7. Administrator dopełni stosownych procedur przewidzianych przez przepisy prawa, które pozwolą mu z tych danych osobowych korzystać w wyznaczonym przez przepisy prawa i uprawnione organy zakresie.

8. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail.

9. Administratorem przetwarzanych danych osobowych Użytkowników jest Administrator, to jest Sommerzbi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Wonna 2, 60-592 Poznań, nr KRS 0000462568, nr NIP 7831699756, nr REGON 302429577, adres e-mail: biuro@latwepakowanie.pl

10. Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

a) zapewnienie dostępu do Serwisu i usług Administratora;

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu i reklamy produktów własnych, każdorazowo przy wykorzystaniu telefonu i poczty elektronicznej.

11. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zasady, zgodnie z którą możliwe jest przetwarzanie danych osobowych:

a) celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.b powyżej, prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora to prawo do reklamy i marketingu własnych produktów i usług.

13. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych są jak następuje:

a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, mające dostęp do systemu informatycznego Administratora,

b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi dostawy towaru (przewoźnicy lub pośrednicy realizujący dostawę przesyłki na zlecenie Administratora).

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

15. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jak następuje:

W przypadku formularza kontaktowego, przez okres trwania korespondencji, a następnie w zależności od jej rezultatów; jednak gdy nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy, dane zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości. Dane Konta będą usuwane po 24 miesiącach od ostatniej aktywności.

16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

17. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

18. Podanie pozyskiwanych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji od Administratora o charakterze reklamowym lub handlowym lub brak możliwości nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy).

19. Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą nie podlega profilowaniu.

20. Użytkownik poprzez i z chwilą podania danych osobowych zobowiązuje się i zapewnia Administratora, że:

a) dane te należą do niego i przetwarza te dane zgodnie z prawem, a w szczególności jest uprawniony do przekazania tych danych Administratorowi, a Administrator nie będzie odpowiedzialny wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

b) nie narusza żadnych dóbr osobistych ani innych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, jak również innych przepisów prawa (w szczególności przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich i własności przemysłowej), dobrych obyczajów i zasad porządku publicznego;

c) działa zgodnie z zasadami etykiety obowiązującej w Internecie.

21. Użytkownik odpowiada za podanie danych osobowych nieprawdziwych lub niepełnych.

22. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych powierzonych Administratorowi.

INFORMACJE HANDLOWE

23. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora, w tym w szczególności tzw. newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi właściwymi przepisami. Zgoda Użytkownika może być w dowolnym momencie cofnięta lub zmieniona. Możliwość wyrażenia takiej zgody istnieje w przypadku skorzystania ze sklepu internetowego Administratora stanowiącego część Serwisu.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

24. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

25. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

26. Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie rejestracji do sklepu internetowego Administratora będącego częścią Serwisu, a także sam proces autoryzacji (logowania) i korzystania z Serwisu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wszelkiego rodzaju dane przesyłane za pośrednictwem Serwisu przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowego SSL.

27. Niezależnie od powyższego, Administrator pozyskuje od Użytkownika na podstawie logów dostępowych następujące dane: adres IP oraz historia korzystania. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są przetwarzane w celach technicznych związanych z administracją serwerami, jak również w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji, w tym do zbierania ogólnych informacji celem optymalizacji korzystania z Serwisu przez poszczególnych Użytkowników.

PLIKI COOKIES

28. Pliki cookies, tzw. „ciasteczka”, to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

29. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki cookies nie zmieniają ustawień urządzenia Użytkownika, ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

30. Stosowane są co do zasady dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Administrator wykorzystuje zarówno sesyjne jak i stałe typy plików cookies.

31. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Przechowuje się pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.

32. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 1) dla utrzymania sesji Użytkownika, by nie musiał się logować za każdym razem do Serwisu; 2) dla celów statystycznych, by lepiej konstruować funkcjonowanie Serwisu; 3) dla celów dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika i w ten sposób optymalizacji korzystania z Serwisu; 4) dla celów marketingowych Administratora; 5) dla innych celów uzasadnionych rozwojem Serwisu.

33. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

34. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

35. Użytkownik ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikiem Administratora odpowiedzialnym za kwestie prywatności danych. Adres poczty elektronicznej Administratora to: biuro@latwekakowanie.pl.

36. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sposób jak następuje: biuro@latwepakowanie.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności Administrator poinformuje Użytkowników o zaistniałej zmianie w szczególności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie.

0